Đại học Kiến trúc Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

04/07/2016 12:11

Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội tuyển sinh 7 nhóm ngành với các chỉ tiêu cụ thể như sau.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Đại học Kiến trúc Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

Nhóm ngành 1: Tổ chức thi tuyển kết hợp xét tuyển

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 2

Nhóm ngành 1

 Nhóm ngành 2: Tổ chức thi tuyển kết hợp với xét tuyển.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 3

Nhóm ngành 2

 Nhóm ngành 3: Tổ chức thi tuyển kết hợp với xét tuyển.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 4

Nhóm ngành 3

 Nhóm ngành 4: Tổ chức thi tuyển kết hợp với xét tuyển.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 5

Nhóm ngành 4

 Nhóm ngành 5: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 6

Nhóm ngành 5

 Nhóm ngành 6: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 7

Nhóm ngành 6

 Nhóm ngành 7: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 8

Nhóm ngành 7

Với tổ hợp nhóm ngành năng khiếu từ 1, 2, 3 và 4, trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội tổ chức thi tuyển và xét tuyển để tuyển sinh. 

Với nhóm ngành kinh tế, kỹ thuật hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia do trường đại học chủ trì.

Thạch Thảo (Tổng hợp)