Đại hội Đảng XIII: Họp xem xét các trường hợp xin rút khỏi ứng cử, đề cử

29/01/2021 17:15

Ngày 29/1, Đại hội làm việc cả ngày tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Đại hội Đảng XIII: Họp xem xét các trường hợp xin rút khỏi ứng cử, đề cử 1

Ngày làm việc thứ tư, Đại hội XIII tiếp tục họp bàn về công tác nhân sự

Sáng 29/1, các đại biểu Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; ghi Phiếu ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Tiểu ban Nhân sự nhận báo cáo của các đoàn về việc ứng cử, đề cử. Sau đó, Đoàn Chủ tịch nghe các đồng chí trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đến các đoàn.

Các đại biểu ghi Phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Sau đó, đoàn Chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử.

Trước khi kết thúc phiên làm việc ngày 29/1, đoàn Thư ký xin ý kiến Đoàn Chủ tịch về những vấn đề Đại hội cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội XIII.

Na Bình