Đảng bộ Bộ GTVT lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

06/10/2022 13:32

Sáng nay (6/10), Đảng ủy Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 11 (mở rộng) triển khai nhiệm vụ quý IV/2022.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, quý IV/2022, bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, thách thức sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của Đảng bộ Bộ và các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Bí thư đề nghị toàn Đảng bộ Bộ quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi 6 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, cần tập trung triển khai thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các tổ chức thuộc Bộ; Tiếp tục báo cáo tổng kết các Luật chuyên ngành. Tập trung hoàn thành thủ tục để khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 vào cuối năm 2022. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, trong đó, hoàn thành thông xe kỹ thuật 4 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam...

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đề nghị các cấp ủy Đảng lãnh chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ quý IV và cả năm 2022

Lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhất là Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đảng ủy Bộ GTVT phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ ký Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai thực hiện đảm bảo có hiệu quả. Lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan kịp thời sắp xếp, kiện toàn, lập mới tổ chức đảng tương ứng với tổ chức cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 56 của Chính phủ.

Cũng trong sáng nay, Đảng ủy Bộ GTVT đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020-2025, quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030; Thực hiện quy trình công tác quy hoạch bước 3, bước 4 nhiệm kỳ 2020-2025; bước 4, bước 5 nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng đó lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, phân công nhiệm vụ cấp ủy và đảng viên; Kịp thời công tác kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đảm bảo đúng quy trình, quy định; Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Lê Anh Tuấn cũng yêu cầu các các tổ chức cơ sở Đảng lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, quản lý cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và tham gia xây dựng tổ chức đảng vững mạnh.

“Quý IV/2022 còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tích cực, chủ động hơn nữa để hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả năm 2022.

Mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ và các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy, cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trên cương vị và trách nhiệm công tác của mình, cần tiếp tục phát huy cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2022 đã đề ra”, Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT Lê Anh Tuấn chỉ đạo.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng

Trước đó, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Đào Văn Tiến cho biết, 9 tháng năm 2022, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm cao của các cấp ủy, tổ chức đảng, toàn Đảng bộ Bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Quang cảnh hội nghị

Cụ thể, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, đã ban hành kịp thời Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022; Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy Bộ. Ban hành 18 nghị quyết, trong đó có 1 nghị quyết chuyên đề; 4 quy chế, 3 quy định, 4 chương trình công tác, 13 thông báo, 80 quyết định, 18 kế hoạch, 30 báo cáo, 3 hướng dẫn và nhiều văn bản khác để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2022,

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra và đã đạt được các kết quả nổi bật.

Trong công tác xây dựng Đảng, về chính trị, tư tưởng, đạo đức đã phối hợp triển khai 6 hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và các Kết luận của Bộ Chính trị khóa XIII.

Tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở các cấp ủy, tổ chức đảng, góp phần vào thành công trong việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 56/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tiếp tục lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng rà soát, hoàn chỉnh Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định và củng cố, kiện toàn tổ chức đảng trực thuộc sau khi sắp xếp, tổ chức lại, chuyển đổi mô hình tổ chức của cơ quan, đơn vị bảo đảm đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 trong toàn Đảng bộ Bộ và triển khai thực hiện tốt kế hoạch đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025.

Về công tác kiểm tra, giảm sát, Đảng ủy Bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức triển khai thực hiện.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT đã báo cáo kết quả 9 tháng năm 2022 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2022; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 41-NQ/ĐU, ngày 3/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT (khóa XVIII) về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Bộ GTVT” và Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/ĐU.

Đảng ủy Bộ GTVT đã tổ chức 3 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới; phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Đảng và bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2022 cho gần 500 cán bộ lãnh đạo, quản lý, bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở.

9 tháng năm 2022, toàn Đảng bộ Bộ GTVT đã kết nạp 207 đảng viên; công nhận 208 đảng viên chính thức; chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài đảng bộ 402 đồng chí; tiếp nhận đảng viên chuyển đến 92 đồng chí.

Kỳ Nam