Đảng bộ Bộ GTVT quán triệt Nghị quyết lần thứ 4 TƯ khóa 12

10/11/2016 14:50

Toàn Đảng bộ Bộ GTVT học tập Nghị quyết lần thứ 4, TƯ khóa 12, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Đảng bộ bộ gtvt quán triệt nghị quyết lần thứ 4 tƯ khóa 12

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT yêu cầu cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ GTVT tiếp tục quán triệt phổ biến nội dung Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên

Sáng nay 10/11, Đảng ủy Bộ GTVT  tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, ban Chấp hành Trung ương khóa XII cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Hội nghị do đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết. Ngày 30/10/2016, BCH Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nghị quyết lần thứ tư Trung ương khóa 12 đã nhận định tình hình công tác Đảng hiện nay, trong đó thẳng thắn nêu những hạn chế, khuyết điểm làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng, làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nêu bật những nguyên nhân khách quan, chủ quan những hạn chế trên, Nghị quyết nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Từ đó, xác định mục tiêu kiên quyết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm với quan điểm “Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa "xây" và "chống"; "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách”.

Nghị quyết yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau: Về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình, Về cơ chế, chính sách, Về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, Về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đảng bộ bộ gtvt quán triệt nghị quyết lần thứ 4 tƯ khóa 12

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư, khóa XII do Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT yêu cầu cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ GTVT tiếp tục quán triệt phổ biến nội dung Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động với những nội dung mà Hội nghị Trung ương đã thông qua; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông cũng yêu cầu các đảng bộ, chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước. Tăng cường công tác tổ chức và cán bộ; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; cải cách hành chính trong Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Thanh Thúy