Đánh giá mỗi 6 tháng để chặn nhà thầu yếu

25/05/2016 14:05

Nên rút ngắn thời gian đánh giá kết quả thực hiện của nhà thầu xây lắp xuống 6 tháng để chặn nhà thầu yếu.

Đình Quang (Thực hiện)