Đầu tư PPP phải có vốn chủ sở hữu từ 10-20%

11/05/2018 07:05

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 63 quy định về lĩnh vực, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư PPP.

Đầu tư PPP phải có vốn chủ sở hữu từ 10-20% 1

Đầu tư PPP phải có vốn chủ sở hữu từ 10-20%.  (Trong ảnh: Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) 

Theo nghị định này, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định theo nguyên tắc: Đối với dự án có tổng vốn đầu tư đến 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không được thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư; đối với dự án có tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 10%. Phần Nhà nước tham gia trong dự án PPP không tính vào tổng vốn đầu tư để xác định tỷ lệ vốn chủ sở hữu.

Đối với hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (hợp đồng BT), nhà đầu tư phải đáp ứng thêm yêu cầu về vốn chủ sở hữu (nếu có) theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan để thực hiện dự án khác.

Về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia. Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách Trung ương từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 300 tỷ đồng trong tổng vốn đầu tư của dự án; dự án nhóm A áp dụng loại hợp đồng BT.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án không thuộc hai trường hợp nêu trên của bộ, ngành mình.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 19/6/2018.