Đẩy mạnh hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực hàng không

03/02/2017 18:40

Đảng bộ Cục Hàng không VN vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Đẩy mạnh hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực hàng không

Đảng bộ Cục Hàng không VN vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Bí thư Đảng uỷ Cục Hàng không VN Lại Xuân Thanh cho biết, đơn vị này vừa thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hànhTrung ương Đảng, khóa XII.

“Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện được thể hiện trong Nghị quyết, nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Cục Hàng không VN về nhận diện những biểu hiện suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó, từng cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết”, ông Thanh nói.

Để làm được điều này, Đảng bộ Cục Hàng không VN đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp quan trọng, trong đó có công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị.

“Đảng bộ cũng xác định nhiệm vụ quan trọng là đẩy mạnh việc hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; cải cách hành chính; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cục Hàng không VN”, ông Thanh nói và cho biết thêm, Đảng bộ Cục sẽ tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết chuyên đề về cải cách hành chính giai đoạn 2016–2020; Triển khai Kế hoạch tinh giảm biên chế; Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của theo chỉ đạo của Bộ GTVT và phù hợp với khuyến cáo của các tổ chức hàng không dân dụng quốc tế.

Đảng bộ Cục cũng lãnh đạo chỉ đạo việc nâng cấp, hoàn thiện hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo thực hiện đúng lộ trình; Xây dựng kế hoạch tổng thể của Cục Hàng không VN về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, đặc biệt chú trọng các lĩnh vực quản lý kết cấu hạ tầng, quy hoạch, an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ; Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Đảng bộ Cục Hàng không VN cũng thống nhất bổ sung trong kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm nội dung “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chú trọng việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đảng viên.

T.Bình