Đề nghị bỏ sân golf Phan Thiết để xây khu đô thị

27/10/2014 20:02

Thủ tướng đồng ý đưa sân golf Phan Thiết ra khỏi Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020. UBND tỉnh Bình Thuận cũng xin chuyển mục đích sử dụng đất sang xây dựng khu đô thị.

Đề nghị bỏ sân golf phan thiết để xây khu đô thị
Sân golf Phan Thiết hoang tàn sau mấy tháng bị đóng cửa - ảnh nhandan

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Thuận giải quyết các vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng đất và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, điều chỉnh danh mục sân golf cả nước tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009; được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 25/5/2014 cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, UBND tỉnh Bình Thuận đã có đề nghị đưa sân golf Phan Thiết ra khỏi Quy hoạch sân golf Việt nam đến năm 2020 và xin chuyển mục đích sử dụng đất sân golf sang xây dựng khu đô thị.

M.T