Đề nghị chỉ định thầu tư vấn xây dựng phương án mở rộng TSN

10/07/2017 16:14

Đề nghị xem xét cho phép chỉ định thầu chọn đơn vị tư vấn nước ngoài đề xuất các phương án mở rộng TSN.

Ngân Anh