Đề nghị hợp nhất một số điều Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị?

25/01/2022 15:18

Bộ Xây dựng phản hồi về đề nghị hợp nhất một số điều của Luật Xây dựng và Quy hoạch đô thị.

Bộ Xây dựng mới có văn bản trả lời cử tri tỉnh Quảng Bình về đề nghị xem xét đưa các nội dung liên quan đến quy hoạch xây dựng tại Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch vào thành một Luật chung để việc áp dụng luật được thống nhất và dễ hiểu.

Đề nghị hợp nhất một số điều Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị? 1

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình tiếp xúc cử tri tại điểm cầu Tỉnh ủy Quảng Bình hôm 30/11/2021

Theo Bộ Xây dựng, để phục vụ công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật lĩnh vực quy hoạch đô thị, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đề nghị rà soát, tổng kết đánh giá thi hành Luật Quy hoạch đô thị và nội dung quy hoạch xây dựng tại Luật Xây dựng, làm cơ sở để Bộ Xây dựng tổng hợp, xây dựng nội dung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Hiện nay, kế hoạch nghiên cứu, xây dựng dự án Luật đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV – Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15.

Trước đó, Cử tri tỉnh Quảng Bình có kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ tại Kỳ hợp thứ 8, Quốc hội khoá XIV cho biết, các quy định về hoạt động quy hoạch xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch và quản lý theo quy hoạch được quy định trong Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị có bố cục và nội dung tương đồng. Qua thực tiễn áp dụng luật, cử tri đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội xem xét nên đưa các nội dung liên quan đến quy hoạch xây dựng tại 02 Luật này vào một Luật chung để việc quy định, áp dụng luật được thống nhất và dễ hiểu.

Bộ Xây dựng cũng có nội dung trả lời kiến nghị của cử tri về đề nghị sửa đổi Mục 4, Điều 34, Luật Xây dựng. Cụ thể: Cử tri kiến nghị, tại Mục 4, Điều 34, Luật Xây dựng năm 2014 quy định: UBND các cấp tổ chức lập quy hoạch xây dựng có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

Cử tri cho biết, theo quy định nêu trên, tất cả các quy hoạch chi tiết xây dựng (kể cả các quy hoạch chi tiết có quy mô nhỏ thực hiện theo đúng định hướng quy hoạch chung, quy hoạch phân khu) phải báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định; việc này ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ, thời gian lập quy hoạch. Do đó, cử tri đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội xem xét sửa đổi điều luật này theo hướng chỉ nên điều chỉnh, giới hạn phạm vi thực hiện đối với quy hoạch chung trở lên, quy hoạch có tính chất quan trọng, ảnh hưởng lớn, mang tính động lực.

Trả lời nội dung trên, Bộ Xây dựng cho biết, theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn quyết định quy hoạch xây dựng, do đó việc trình Hội đồng nhân dân cùng cấp trước khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết là cần thiết.

Mặt khác những quy hoạch chi tiết mà cơ quan tổ chức lập quy hoạch (từ cấp huyện trở lên) thường là những đồ án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, còn đối với các quy hoạch chi tiết khác do cơ quan tổ chức lập quy hoạch là cấp xã hoặc chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu vực được giao quản lý hoặc đầu tư không phải thông qua Hội đồng nhân dân.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cũng ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình để nghiên cứu, báo cáo cơ quan có thẩm quyền trong quá trình hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị trong thời gian tới.

Nam Việt