Đề nghị kiểm toán Tổng công ty Hàng hải VN

20/06/2014 10:19

Bộ trưởng Đinh La Thăng ký văn bản đề nghị Kiểm toán Nhà nước tổ chức thực hiện kiểm toán trong năm 2014 đối với Tổng công ty Hàng hải VN và Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn.

Hôm nay (20/6), Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký Văn bản 7289 /BGTVT-QLDN đề nghị Kiểm toán Nhà nước tổ chức thực hiện kiểm toán trong năm 2014 đối với Tổng công ty Hàng hải VN và Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn.

Bộ GTVT đang tập trung cổ phần hóa Tổng công ty Hàng hải VN và các đơn vị thành viên

Theo nội dung Văn bản trên, thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 6/3/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Bộ GTVT đang tập trung cổ phần hóa các Tổng công ty, công ty thuộc Bộ, trong đó có Tổng công ty Hàng hải VN và các đơn vị thành viên.

Để hỗ trợ Bộ GTVT thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo đúng quy định, Bộ GTVT đề nghị Kiểm toán Nhà nước tổ chức thực hiện kiểm toán trong năm 2014 đối với Tổng công ty Hàng hải VN và Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn.

N.Đ.T