Đề xuất cơ chế xuất khẩu than cho giai đoạn 5 năm 2016-2020

09/10/2016 10:38

Văn phòng Chính phủ có thông báo ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn...

Đề xuất cơ chế xuất khẩu than cho giai đoạn 5 năm 2016-2020

Đề xuất cơ chế xuất khẩu than cho giai đoạn 5 năm 2016-2020 (ảnh minh họa)

Theo đó, Phó thủ tướng giao Bộ Công thương chủ trì phối hợp với các Bộ: Tài chính, TN&MT, KH&ĐT và các cơ quan liên quan xem xét, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tập đoàn TKV. Trong đó lưu ý các chính sách về các loại thuế liên quan tới ngành than trong giai đoạn khó khăn để bảo đảm cạnh tranh, giữ vững thị trường và năng lực sản xuất của ngành than.

Về thị trường tiêu thụ than, Phó thủ tướng giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, TN&MT, KH&ĐT đề xuất cơ chế xuất khẩu than cho giai đoạn 5 năm 2016-2020 để ngành than chủ động điều hành sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh; Đồng thời, khuyến khích các hộ sử dụng than trong nước để giảm tồn kho, sử dụng hiệu quả tài nguyên quốc gia, ổn định việc làm, an sinh xã hội trên địa bàn.

T.Vy