Đề xuất phân cấp UBND tỉnh chịu trách nhiệm bảo trì đường cao tốc

06/07/2022 10:50

Bộ GTVT đề xuất phân cấp UBND tỉnh phê duyệt phương án tổ chức giao thông và chịu trách nhiệm bảo trì đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý.

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc, Bộ GTVT đề xuất quy định nội dung phương án tổ chức giao thông, việc tổ chức giao thông trên đường cao tốc trong trường hợp đặc biệt, các trường hợp tạm dừng khai thác sử dụng đường cao tốc, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc.

Đề xuất phân cấp ubnd tỉnh chịu trách nhiệm bảo trì đường cao tốc

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc, Bộ GTVT đề xuất phân cấp UBND tỉnh chịu trách nhiệm bảo trì đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý

Đồng thời, phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý; Thỏa thuận phương án tổ chức giao thông với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong trường hợp đường cao tốc do địa phương đầu tư xây dựng kết nối với đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm: Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý; thỏa thuận phương án tổ chức giao thông trong trường hợp đường cao tốc của Bộ Giao thông vận tải hoặc của địa phương khác đầu tư xây dựng kết nối với đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý của địa phương mình.

Ngoài ra, tại khoản 5 Điều 16 dự thảo cũng nêu rõ: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo trì đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý; Tổ chức chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông trên đường cao tốc, pháp luật, chính sách của Nhà nước về bảo vệ tài sản và hành lang an toàn đường cao tốc.

Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT và Bộ Công an trong công tác bảo vệ tài sản và hành lang an toàn đường cao tốc; phối hợp với Bộ Công an trong xử lý, giải quyết tai nạn, sự cố xảy ra trên đường cao tốc; Kiểm tra, giám sát việc tổ chức khai thác, bảo trì và việc thực hiện phương án tổ chức giao thông đối với các đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý.

Yến Chi