Datunshan Viewpoint, thành phố Đài Bắc: Datunshan là nơi tốt nhất để ngắm cảnh thành phố Đài Bắc dưới một biển mây.
Datunshan Viewpoint, thành phố Đài Bắc: Datunshan là nơi tốt nhất để ngắm cảnh thành phố Đài Bắc dưới một biển mây.
Hàn Ly (Theo cnn)