Địa phương "quên" quy hoạch nơi đổ thải nạo vét luồng hàng hải

22/05/2017 15:36

Ngoài tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hầu hết các tỉnh, thành phố không có quy hoạch vị trí đổ vật liệu nạo vét.

Địa phương

Các địa phương chưa quy hoạch vị trí đổ thải dẫn đến tiến độ nạo vét nhiều luồng hàng hải bị chậm

Theo báo cáo của Cục Hàng hải VN, từ năm 2015 đến nay, khối lượng nạo vét, duy tu khu nước và vùng nước trước cầu cảng của các doanh nghiệp cảng đạt khoảng hơn 16,5 triệu m3 với 25 khu vực cảng biển. Đối với các tuyến uồng cũng nạo vét được hàng triệu m3.

Tuy nhiên khó khăn hiện nay, ngoài Bà Rịa – Vũng Tàu, hầu hết các tỉnh, thành phố không có quy hoạch vị trí đổ vật liệu nạo vét. Do đó, mỗi khi triển khai nạo vét, Cục Hàng hải VN và các doanh nghiệp nạo vét phải xin cấp phép vị trí đổ thải cho từng công trình. Thủ tục xin chấp thuận vị trí đổ thải từng năm phải xin lại và thường kéo dài, dẫn đến ảnh hưởng tiến độ công trình, hiệu quả khai thác tuyến luồng...

Trước thực tế đó, Cục Hàng hải VN đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thúc đẩy thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các công trình nạo vét; nghiên cứu lập và công bố quy hoạch các vị trí tiếp nhận vật liệu nạo vét khu nước, vùng nước trước cầu cảng và luồng hàng hải trên bờ, ngoài biển để phục vụ nạo vét luồng hàng hải; kiến nghị Chính phủ xem xét sửa đổi các Nghị định số 40/2016 và số 51/2014 theo hướng giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong quá trình cấp phép nhận chìm ở biển và giao khu vực biển...

Thiện Anh