Điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

05/12/2022 10:24

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty mẹ - TCT Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thời điểm 31/12/2021.

Theo Quyết định số 1597/QĐ-BGTVT do Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang ký, chính thức điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc tại thời điểm 31/12/2021 là hơn 1.065,3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này có trách nhiệm điều chỉnh lại mức vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều chỉnh tăng vốn điều lệ của bảo đảm an toàn hàng hải miền bắc

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc được tăng vốn điều lệ

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thay đổi thứ 12 ngày 23/04/2021, TCT Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc có mức vốn điều lệ là hơn 1.039,9 tỷ đồng.

Việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ được đánh giá sẽ giúp doanh nghiệp đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình phục vụ nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải.

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc được thành lập theo Quyết định số 1089/QĐ-BGTVT ngày 27/5/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT. Doanh nghiệp này được tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Trong đó, công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Doanh nghiệp này thực hiện cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải, với nhiệm vụ chủ yếu là vận hành, bảo trì hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập.

Đồng thời, vận hành, bảo trì hệ thống luồng hàng hải công cộng; khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải đối với luồng hàng hải công cộng.

Hồ An