Điều chỉnh vốn một số dự án giao thông

01/06/2017 14:58

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định điều chỉnh giảm kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ và bổ sung danh mục...

Điều chỉnh vốn một số dự án giao thông 1

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên - Ảnh: Văn Tư

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định điều chỉnh giảm kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ và bổ sung danh mục, mức vốn các dự án sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư (chưa phân bổ) giai đoạn năm 2014 - 2016 của các dự án cải tạo, nâng cấp QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

Cụ thể, tiếp tục điều chỉnh giảm 1.349 tỷ đồng vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn năm 2014 - 2016 của các dự án cải tạo, nâng cấp QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên tại Quyết định số 1977 ngày 14/10/2016 và Quyết định số 2426 ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, bổ sung 1.349 tỷ đồng vốn Trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư (chưa phân bổ) giai đoạn năm 2014 - 2016 của các dự án cải tạo, nâng cấp QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT khẩn trương rà soát quy mô, thiết kế bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả đầu tư và hoàn thiện các thủ tục đầu tư của các dự án trong danh mục theo quy định hiện hành; đề xuất kịp thời các giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc, gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thông báo kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư (chưa phân bổ) giai đoạn năm 2014 - 2016 nêu trên cho các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; thời gian thực hiện và giải ngân đến hết 31/12/2017; tổ chức triển khai, theo dõi tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư (chưa phân bổ) giai đoạn năm 2014 - 2016 đã được giao cho các dự án và báo cáo kết quả giao kế hoạch vốn tiếp tục còn dư (chưa phân bổ) giai đoạn năm 2014 - 2016 cho các dự án, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày năm 30/9/2017.

Bộ KH&ĐT quyết định điều chỉnh giảm vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn năm 2014 - 2016 của các dự án cải tạo, nâng cấp QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên; giao vốn Trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư (chưa phân bổ) giai đoạn năm 2014 - 2016 theo danh mục. Đồng thời, phối hợp với Bộ GTVT, Bộ Tài chính hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư (chưa phân bổ) giai đoạn năm 2014 - 2016 theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư (chưa phân bổ) giai đoạn năm 2014 - 2016.

L.C