Đoàn Thanh niên PV-GAS tiến tới Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017–2022)

12/04/2017 10:41

ĐH đoàn các cấp tiến tới ĐH đại biểu Đoàn PV-GAS lần thứ VI đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.

Keyword đầu tiên có dấu

Nhiều phong trào thi đua sôi nổi đã diễn ra tại các đơn vị của PV GAS từ cuối 2016 đến nay tiến tới ĐH Đại biểu Đoàn TN PV GAS lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022) 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, BCH Đoàn Thanh niên PV GAS đã triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Khí Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022) và Đại hội đại biểu Đoàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II. Mục đích của đợt hoạt động chính trị lớn nhất trong năm của Đoàn Thanh niên PV GAS là tạo sự thống nhất và đồng bộ trong quá trình tổ chức Đại hội, Hội nghị Đại biểu Đoàn các cấp; Tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới; Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn các cấp và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đảm bảo thực hiện có hiệu quả nghị quyết do đại hội đề ra.

BCH Đoàn PV GAS các đoàn cơ sở quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 và sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng trong quá trình tổ chức Đại hội. Đại hội Đoàn các cấp đã được tổ chức trên tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong xây dựng văn kiện Đại hội. Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đều đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, có uy tín, tinh thần đoàn kết, có số lượng, cơ cấu, độ tuổi hợp lý. Quá trình chuẩn bị nhân sự được gắn với củng cố tổ chức cơ sở, nâng cao chất lượng đoàn viên, cán bộ Đoàn, gắn với quy hoạch và đào tạo cán bộ.

Để đại hội các cấp tăng thêm ý nghĩa tuyên truyền, giao dục tư tưởng cho thanh niên, các cơ sở Đoàn đều gắn quá trình tổ chức đại hội với việc tổ chức các hoạt động thi đua rộng khắp trong từng đơn vị trước, trong và sau Đại hội, thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên; thực hiện các công trình, các phong trào thi đua thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Tổng Công ty lần thứ VI, Đại hội đại biểu Đoàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II và Đại hội Đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III. Với hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú; kết hợp giữa tuyên truyền trực quan và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang tin điện tử, mạng xã hội, các cơ sở đoàn đều tập trung tuyên truyền, giáo dục về lịch sử hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, những thành tựu, đóng góp của Đoàn trong tiến trình cách mạng Việt Nam; kết hợp giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng của dân tộc, của đơn vị.

Đại hội Đoàn các cấp tại PV GAS được tổ chức thành công với các nội dung thống nhất bao gồm: tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn cấp trên trực tiếp; Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội, hội nghị đại biểu Đoàn cấp trên. Chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành khóa mới cũng là nội dung quan trọng. Quá trình chuẩn bị nhân sự được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy chế, quy định, trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt; lựa chọn giới thiệu các đồng chí có đức, có tài, bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định; quan tâm cán bộ nữ, đoàn viên có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu ở đơn vị. Độ tuổi bình quân của BCH đoàn/chi đoàn cơ sở là dưới 30 tuổi, chi đoàn trực thuộc đoàn cơ sở bình quân dưới 27 tuổi. Đặc biệt, nhằm tạo nên không khí dân chủ, đổi mới, trên cơ sở dự thảo văn kiện Đại hội của cấp triệu tập Đại hội và cấp trên, các cơ sở Đoàn đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, các đồng chí cựu cán bộ Đoàn, các tổ chức chính trị xã hội tại đơn vị về văn kiện của Đại hội các cấp.

Đại hội đại biểu Đoàn Tổng Công ty Khí Việt Nam Nhiệm kỳ 2017 – 2022 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 5/2017. Định hướng những thành viên được bầu vào BCH Nhiệm kỳ mới đều sẽ đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Quy chế cán bộ Đoàn, đặc biệt nhấn mạnh vào những chuẩn mực tương xứng với vai trò „thủ lĩnh thanh niên“ như: Có đạo đức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chấp hành phân công, am hiểu và gắn bó với thanh niên, có khả năng đối thoại và định hướng cho thanh niên; Có khả năng cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Đại hội Đoàn toàn quốc, Nghị quyết Đại hội cấp trên và cấp mình, gắn với thực tiễn công tác Đoàn và tình hình thanh niên tại đơn vị; Năng động, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; Có trình độ học vấn, có năng lực công tác xã hội và khả năng vận động đoàn viên thanh niên, am hiểu về tình hình đơn vị; Có uy tín và khả năng quy tụ, biết vận động, huy động các nguồn lực của đơn vị và xã hội phục vụ cho các hoạt động của tổ chức Đoàn.

P.V