Doanh thu đường sắt sụt giảm mạnh có phải chỉ do ảnh hưởng dịch Covid-19?

26/08/2020 15:06

Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, 7 tháng đầu năm 2020, dự kiến toàn ngành đường sắt lỗ khoảng 725 tỷ đồng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Giai đoạn 2016-2020, vận tải đường sắt sụt giảm mạnh, doanh thu trung bình chỉ bằng khoảng 91% cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất 7 tháng của doanh nghiệp này đạt khoảng 3.652 tỷ đồng, trong đó riêng doanh thu vận tải đường sắt ước đạt 1.908 tỷ đồng, bằng 67,94% cùng kỳ, giảm hơn 900 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, báo cáo của Tổng công ty Đường sắt VN đánh giá kết quả SXKD giai đoạn 2016-2020 (dự kiến sản lượng năm 2020) cho biết, 5 năm qua vận tải đường sắt sụt giảm mạnh ở cả 3 chỉ tiêu sản lượng, hành khách.km và tấn.km, doanh thu.

Cụ thể, về hàng hóa, tấn xếp đạt hơn 25,8 triệu tấn, bằng 92,7% cùng kỳ; Tấn.Km đạt 17,8 triệu Tấn.Km, bình quân bằng 96,7%. Về hành khách, hành khách lên tàu đạt hơn 40 triệu lượt, bình quân bằng 83,9%; Hành khách.Km đạt hơn 15,4 tỷ Hành khách.Km, bình quân bằng 85,5%. Doanh thu vận tải đạt khoảng 20.700 tỷ đồng, bình quân bằng 91,5% so với cùng kỳ.

Mặt khác, thị phần vận tải đường sắt rất thấp trong toàn ngành giao thông và giảm dần hàng năm. Theo số liệu niên giám thống kê, trung bình khối lượng vận chuyển từ 2016-2018 chỉ đạt 0,23% về hành khách và 0,39% về hàng hóa.

Như vậy, doanh thu vận tải đường sắt sụt giảm liệu có phải chỉ do ảnh hưởng dịch Covid-19 hay do những nguyên nhân nội tại của chính doanh nghiệp này?

Về vấn đề này, Tổng công ty Đường sắt VN cho biết: Về khách quan, năm 2016 do ảnh hưởng của vụ sập cầu Ghềnh nên sản lượng và doanh thu giảm sâu, không đạt kế hoạch và thấp hơn nhiều so cùng kỳ. Trong khi đó, các năm sau tăng trưởng thấp. Riêng năm 2020 doanh thu sụt giảm mạnh, dự kiến chỉ đạt khoảng 63% so với cùng kỳ do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19.

Nguyên nhân chủ quan, do sức cạnh tranh của lĩnh vực vận tải đường sắt hiện nay còn yếu so với các lĩnh vực vận tải khác, dẫn đến khó có cơ hội tăng trưởng sản lượng vận tải. Cùng đó, vẫn còn bất cập về cơ cấu tổ chức, đặc biệt là khối vận tải, dẫn đến còn có sự canh tranh nội bộ, phát sinh nhiều nghiệp vụ đối chiếu thanh toán tác nghiệp làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD. Trong khi đó, Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2017-2020 vẫn chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nên chưa khắc phục được những bất cập trong tổ chức, quản lý, điều hành SXKD…

Thanh Thúy