Đổi mới phương thức hoạt động toàn Đảng bộ Bộ GTVT

14/02/2016 18:55

Đảng ủy Bộ GTVT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị...

Đổi mới phương thức hoạt động toàn Đảng bộ Bộ GTVT 1

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông

Năm 2016 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2021... Đảng ủy Bộ GTVT sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và ngành GTVT.

Lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm

Đảng bộ Bộ GTVT được sự quan tâm của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của lãnh đạo và Ban Cán sự đảng Bộ GTVT. Đảng ủy Bộ quyết tâm, chủ động, sáng tạo, thực hiện phương châm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho cơ sở, tăng cường phối hợp với lãnh đạo Bộ - Ban Cán sự đảng Bộ GTVT lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2015 trong toàn Đảng bộ Bộ.

Từ một Đảng bộ cơ quan với 42 tổ chức đảng trực thuộc và 3.236 đảng viên vào năm 2012, sau khi sáp nhập và tiếp nhận một số tổ chức đảng trực thuộc địa phương về, đến nay, Đảng bộ Bộ GTVT có 52 tổ chức đảng trực thuộc với gần 10.000 đảng viên ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ (31 đảng bộ cơ sở, trong đó có 5 đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở; 4 chi bộ cơ sở và 17 chi bộ trực thuộc).

Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu tổng thể ngành GTVT, trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp và vận tải, triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác của ngành và đạt kết quả nổi bật trên một số lĩnh vực.

Cụ thể, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật tiếp tục được triển khai quyết liệt; chất lượng văn bản QPPL ban hành được cải thiện, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn. Công tác đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT) tiếp tục được đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều dự án, công trình quan trọng đã hoàn thành đúng và vượt tiến độ, kịp thời đưa vào khai thác phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Công tác quản lý hoạt động vận tải ngày càng chặt chẽ, phát huy hiệu lực, hiệu quả. Công tác bảo đảm TTATGT, siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện được triển khai liên tục với nhiều giải pháp đồng bộ, tiếp tục phát huy hiệu quả, hạn chế được tình trạng xe quá tải, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và giảm TNGT. Công tác tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp tiếp tục được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Công tác thanh, kiểm tra được tăng cường, triển khai kịp thời, đúng quy định, đúng trọng tâm, trọng điểm đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đổi mới phương thức hoạt động toàn Đảng bộ Bộ GTVT 2

Kết cấu hạ tầng giao thông đang dần làm thay đổi diện mạo đất nước. (Trong ảnh: Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng) - Ảnh: Tạ Tôn

Hoạt động các tổ chức Đảng nền nếp, hiệu quả

Hoạt động của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ năm 2015 ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả rõ nét hơn, các mặt công tác có nhiều tiến bộ, một số lĩnh vực chuyển biến rõ rệt. Ý thức trách nhiệm với Đảng, với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, các quy định của Đảng được nâng cao hơn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, ý thức, trách nhiệm của người đảng viên được nâng lên; sinh hoạt chi bộ có sự tham gia nghiêm túc của các đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, có đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã từng bước được cải tiến theo hướng chủ động, quyết liệt và hiệu quả.

Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội Đảng cấp cơ sở, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ với Ban cán sự đảng Bộ tiếp tục duy trì hiệu quả. Từ sự gắn kết chặt chẽ đó, mọi chủ trương, đường lối, thể chế, chính sách, định hướng thực hiện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng cũng như trong các lĩnh vực chuyên môn đều được quán triệt, thống nhất chung trong Ban Cán sự đảng Bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ. Sự công khai, minh bạch, dân chủ, thống nhất cao giữa Ban Cán sự đảng Bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ trong mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo đã thể hiện vai trò hạt nhân đoàn kết, trung tâm chính trị trong mọi hoạt động của ngành, từ đó tạo được không khí sinh hoạt cởi mở, dân chủ, tư tưởng phấn khởi thông suốt trong đội ngũ đảng viên, lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành.

Xây dựng Đảng bộ Bộ GTVT trong sạch, vững mạnh

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2016, Đảng bộ Bộ GTVT quyết tâm đổi mới phương thức hoạt động của toàn đảng bộ với trọng tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động từ chi bộ đến đảng ủy các cơ sở và Đảng ủy Bộ trên các lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XVIII và xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

Cụ thể, Đảng bộ Bộ GTVT sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả, chất lượng về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận”, “Nâng cao chất lượng chi bộ”; tiếp tục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” có hiệu quả, chất lượng. Ban hành nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ các dự án, công trình kết cấu hạ tầng giao thông”; chuyên đề về “Đổi mới phương thức hoạt động nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các công ty cổ phần”.

Cùng đó, Đảng bộ Bộ GTVT sẽ đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng Bộ GTVT về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2015-2020”; Tiếp tục kiện toàn tổ chức Đảng cho phù hợp với tổ chức và thực tiễn của đơn vị; Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, quản lý và giám sát đảng viên; Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên và công tác khen thưởng hàng năm…

Thực hiện tốt hơn nữa vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng, tiếp tục đoàn kết, chung sức, chung lòng giữ vững truyền thống, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành GTVT.

 Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT

Nguyễn Ngọc Đông