Đối thoại với Bộ trưởng Thăng ngoài sức tưởng tượng của doanh nghiệp

03/07/2014 21:08

Các doanh nghiệp tham gia đối thoại đã ào lên vỗ tay khi Bộ trưởng Đinh La Thăng nói Chính phủ đã thống nhất chủ trương thì cho áp dụng ngay, từ mai dừng phạt xe quá tải trọng trục và không quá tổng tải trọng 10%.