Bàn chữ Thư Pháp chật cứng người xếp hàng chờ tới lượt.
Bàn chữ Thư Pháp chật cứng người xếp hàng chờ tới lượt.
Tạ Tôn