Gần 9% mẫu thịt lợn có chất cấm

24/10/2014 14:06

Theo kết quả phân tích, trong 7 mẫu thịt lợn nhiễm hóa chất kháng sinh cấm vượt mức cho phép, có hai mẫu nhiễm chất kích thích tăng trưởng cấm salbutamol, 5 mẫu thịt lợn nhiễm kháng sinh cấm sulfadimindin.

gần 9% mẫu thịt lợn có chất cấm

Kết quả, có 7 mẫu thịt lợn nhiễm hóa chất kháng sinh cấm vượt mức cho phép. Trong đó, hai mẫu thịt lợn nhiễm chất kích thích tăng trưởng cấm salbutamol, 5 mẫu thịt lợn nhiễm kháng sinh cấm sulfadimindin.

Cục Thú y đang phối hợp với các địa phương nơi phát hiện mẫu thịt lợn vi phạm để truy xuất nguồn gốc các mẫu vi phạm này, đồng thời giám sát chặt chẽ việc sử dụng chất kích thích tăng trưởng, kháng sinh trong chăn nuôi và thú y.

Trần Anh