Hội thi nhằm thúc đẩy phong trào truyền dạy, tập luyện môn vật dân tộc. Đồng thời, bảo tồn, khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa dân gian đặc sắc miền đất Dương Kinh (xưa), Kiến Thụy ngày nay. Ảnh: Các lãnh đạo địa phương thực hiện nghi thức khai hội thi.
Hội thi nhằm thúc đẩy phong trào truyền dạy, tập luyện môn vật dân tộc. Đồng thời, bảo tồn, khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa dân gian đặc sắc miền đất Dương Kinh (xưa), Kiến Thụy ngày nay. Ảnh: Các lãnh đạo địa phương thực hiện nghi thức khai hội thi.
Hoàng Long