Nhiều người phải đứng ở tận ngoài xa để theo dõi những keo vật hấp dẫn.
Nhiều người phải đứng ở tận ngoài xa để theo dõi những keo vật hấp dẫn.
Hoàng Long