Giá hàng hóa năm 2014 sẽ tăng nhẹ

10/04/2014 19:06

 Năm 2013, giá bán bình quân hàng hóa đã giảm vì nhiều doanh nghiệp thực hiện giảm giá, giảm chiết khấu để đẩy hàng tồn.

Theo kết quả khảo sát Động thái doanh nghiệp Việt Nam năm 2013, Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam vừa công bố, các doanh nghiệp dự cảm năm 2014 tình hình sản xuất kinh doanh sẽ được cải thiện so với năm 2013, trên các khía cạnh: Doanh số cải thiện rất lớn; Hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị tốt hơn rất nhiều; Lượng đơn đặt hàng sẽ tăng; Số lượng công nhân viên sẽ tăng lên; Năng suất bình quân sẽ được cải thiện rõ rệt; Giá bán bình quân hàng hóa sẽ tăng nhẹ. Năm 2013, giá bán bình quân hàng hóa đã giảm vì nhiều doanh nghiệp thực hiện giảm giá, giảm chiết khấu để đẩy hàng tồn.
 

giá hàng hóa năm 2014 sẽ tăng nhẹ

Tuy nhiên, mức lợi nhuận bình quân trên một đơn vị sản phẩm tiếp tục giảm trong năm 2014, dù tốc độ giảm có chậm hơn năm 2013.

Quỳnh Anh