Giám đốc Ban QLDA Hàng hải bị tước quyền điều hành 3 tháng

11/04/2018 07:07

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể quyết định tước quyền chỉ đạo điều hành 3 tháng đối với Giám đốc Ban QLDA Hàng hải...

Đình Quang