Giới thiệu người ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt

21/12/2015 22:35

Các UVTW Khóa XI đã giới thiệu các đồng chí ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.

Giới thiệu người ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư lần thứ 13 (khóa XI) Ảnh: Lã Anh

Thông qua các văn kiện trình Đại hội Đảng khóa XII

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, hội nghị đã tập trung thảo luận, góp ý cụ thể và thống nhất cao thông qua các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. BCH T.Ư ghi nhận, biểu dương đại hội đảng bộ các cấp đã chủ động, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện các dự thảo văn kiện; hoan nghênh và cảm ơn các đồng chí lão thành cách mạng, các ĐBQH, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, các nhân sĩ, trí thức, đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta định cư ở nước ngoài đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu, tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân, đất nước.

Trước tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn so với dự báo, cùng với khủng hoảng nợ công, cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các nước lớn tại khu vực, diễn biến phức tạp trên biển Đông và những khó khăn trong nước tác động bất lợi đến kinh tế - xã hội nước ta..., Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời, linh hoạt điều chỉnh trọng tâm chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội.

Nền kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển, tiềm lực kinh tế đất nước được nâng lên; tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ khá, năm sau cao hơn năm trước; lạm phát năm 2015 được kiểm soát ở mức thấp so với nhiều năm gần đây; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện ba đột phá chiến lược đạt một số kết quả bước đầu...”.

(Trích phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng đã hoàn thành theo đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra. Nội dung các văn kiện thật sự là kết tinh trí tuệ, ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; Đánh giá thẳng thắn, sát thực kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; chỉ rõ những thành quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

Đồng thời, phân tích, dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm sắp tới; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới nhằm xây dựng và phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.

Về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH T.Ư Khóa XI, Hội nghị cho rằng, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã luôn bám sát các quan điểm, đường lối, cụ thể hóa nhiều nội dung quan trọng của Cương lĩnh, Chiến lược, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, xây dựng chương trình làm việc toàn Khóa và bổ sung kịp thời phù hợp với tình hình thực tiễn để tập trung lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa ra các quyết sách đúng, phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều thành quả to lớn, toàn diện.

“Với tinh thần thẳng thắn tự phê bình và phê bình, Trung ương cũng chỉ rõ những mặt còn hạn chế, khuyết điểm. Từ những kết quả đạt được và những việc chưa làm được, Trung ương đã nghiêm túc rút ra một số bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đề cử các trường hợp “đặc biệt” tái cử

Về công tác chuẩn bị nhân sự, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, BCH T.Ư đã thảo luận dân chủ và biểu quyết, nhất trí cao thông qua danh sách đề cử các đồng chí Ủy viên T.Ư Khóa XI (cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các đồng chí Ủy viên T.Ư Khóa XI thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử Khóa XII. Bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự các đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XII; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Ủy ban Kiểm tra T.Ư Khóa XII.

Giới thiệu người ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt 2
Hội nghị lần thứ 13 BCH T.Ư Khóa XI đã thành công tốt đẹp sau 8 ngày làm việc nghiêm túc. Ảnh Lã Anh

Các đồng chí Ủy viên T.Ư Khóa XI (cả chính thức và dự khuyết) cũng đã viết phiếu giới thiệu các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.

Khẳng định hội nghị đã thành công tốt đẹp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý: “Thời gian từ nay đến Đại hội không còn nhiều và còn không ít việc quan trọng phải làm. Đề nghị các đồng chí Trung ương và toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thiết thực vào thành công của Đại hội”.

              Đại hội Đảng toàn quốc diễn ra từ 20 - 28/1/2016

Theo Thông báo Hội nghị lần thứ 13 BCH T.Ư Khóa XI, BCH T.Ư Đảng đã thảo luận, tán thành, nhất trí cao với Báo cáo của Bộ Chính trị về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của ĐBQH, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. BCH T.Ư Đảng thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của BCH T.Ư Đảng, báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị và ý kiến góp ý trực tiếp vào văn bản của các đồng chí Ủy viên T.Ư để hoàn chỉnh lần cuối các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng gồm: Báo cáo chính trị của BCH T.Ư Đảng Khóa XI và Báo cáo của BCH T.Ư Đảng Khóa XI đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020.

Tại hội nghị, BCH T.Ư Đảng thảo luận và thông qua: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH T.Ư Đảng Khóa XI; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Dự kiến nội dung và chương trình làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trình Đại hội xem xét, quyết định. BCH T.Ư Đảng quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng từ ngày 20 - 28/1/2016 tại Thủ đô Hà Nội, trong đó phiên trù bị tổ chức vào ngày 20/1/2016, khai mạc chính thức vào ngày 21/1/2016.

Thực hiện trách nhiệm của BCH T.Ư Đảng theo truyền thống từ nhiều nhiệm kỳ Đại hội, BCH T.Ư Đảng đã thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua danh sách các đồng chí được BCH T.Ư Đảng Khóa XI nhất trí giới thiệu ứng cử Ủy viên chính thức BCH T.Ư Đảng và Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng Khóa XII để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xem xét, quyết định. BCH T.Ư Đảng cũng đã thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua danh sách các đồng chí đủ điều kiện, trong độ tuổi được BCH T.Ư Đảng Khóa XI nhất trí giới thiệu ứng cử Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra T.Ư Khóa XII; đồng thời giao Bộ Chính trị tiếp tục chuẩn bị nhân sự trường hợp đặc biệt là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XI quá tuổi, tái cử, để đảm nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, trình Hội nghị T.Ư 14 xem xét, quyết định.

Theo TTXVN