Nhiều bãi trông giữ phương tiện vi phạm giao thông của TP Hà Nội đang quá tải. Có những xe vi phạm phơi mưa, phơi nắng nhiều năm nhưng không có chủ đến nhận cũng như chưa thể thanh lý.
Nhiều bãi trông giữ phương tiện vi phạm giao thông của TP Hà Nội đang quá tải. Có những xe vi phạm phơi mưa, phơi nắng nhiều năm nhưng không có chủ đến nhận cũng như chưa thể thanh lý.
Phùng Đô