Hà Nội đề nghị các cơ quan bố trí nhân viên làm việc trực tuyến ở nhà

01/08/2021 06:00

TP Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tuyến tại nhà.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể của Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố; Các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, đơn vị Trung ương trên địa bàn Thành phố về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Hà Nội đề nghị các cơ quan bố trí nhân viên làm việc trực tuyến ở nhà 1

Hà Nội ban hành văn bản hoả tốc yêu cầu các cơ quan đóng trên địa bàn thực hiện nghiêm giãn cách xã hội

Văn bản nêu rõ, sau 7 ngày thực hiện giãn cách xã hội, một số chùm ca bệnh đã cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến khó lường nếu các cơ quan, đơn vị và người dân không chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Để tranh thủ tận dụng thời gian khi thành phố giãn cách để kiểm soát, khống chế, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, UBND TP Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Trung ương trên địa bàn phối hợp cùng Thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

Đề nghị các cơ quan, đơn vị (trừ các hoạt động chính trị, đối ngoại cấp bách, quan trọng được cơ quan có thẩm quyền cho phép; các lực lượng và các hoạt động phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh) bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tuyến tại nhà, chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như: trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị.

Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chỉ đạo việc cấp Giấy đi đường (theo mẫu đính kèm tại văn bản số 2434/UBND-KT ngày 29/7/2021 của UBND Thành phố) cho các trường hợp quy định ở trên; chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gây lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Giao Công an Thành phố cùng các Sở, ngành liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng hướng dẫn, kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện lưu thông trên đường đảm bảo đúng đối tượng, đúng nhiệm vụ trong trường hợp thực sự cần thiết. Xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm để đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

UBND Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Thành phố phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung tại văn bản này để kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Phùng Đô