Hà Nội dự kiến tăng lương để ngăn cán bộ, công chức nghỉ việc

04/10/2022 10:36

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc khắc phục tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc, trong đó có tính tới phương án tăng lương.

Theo đó, thực hiện đề nghị của Bộ Nội vụ, Hà Nội đưa ra 9 nhóm giải pháp trọng tâm để khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc. Trong đó, có việc kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở.

Hà Nội dự kiến tăng lương để ngăn cán bộ, công chức nghỉ việc 1

Hà Nội tính tăng thu nhập cho cán bộ, công chức để hạn chế làn sóng nghỉ việc

Đồng thời, cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội phát triển, gắn kết, ổn định của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các sở ngành chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố phê duyệt phương án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở các quy định của bộ quản lý ngành, lĩnh vực về xã hội hóa, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí làm cơ sở ban hành đơn giá.

"Giao các sở ngành nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ kịp thời đối với cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được tham gia học tập nâng cao trình độ, năng lực làm việc thông qua các chương trình, dự án đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài một cách thiết thực", văn bản UBND TP Hà Nội nêu rõ.

Sở Tài chính có trách nhiệm rà soát, nghiên cứu, đề xuất ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách nâng mức thu nhập bình quân đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị thành phố.

Đồng thời, xây dựng cơ chế, định mức khoán chi thường xuyên, thực hiện thí điểm chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị của thành phố; báo cáo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.

Phùng Đô