Trang trí hoa trên phố Kim Mã, Hà Nội
Trang trí hoa trên phố Kim Mã, Hà Nội
Tạ Tôn - Khánh Linh