Hà Nội muốn thi tuyển và kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo

04/03/2018 07:00

Hà Nội yêu cầu xây dựng Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, thực hiện thí điểm việc kiêm nhiệm...

hà nội muốn thi tuyển và kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo

Ảnh minh hoạ

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018".

Theo đó, thành phố yêu cầu tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đối với cơ quan hành chính, UBND TP giao Sở Nội vụ vụ chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố và Ban Tổ chức Thành ủy nghiên cứu xây dựng Đề án triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố theo hướng tinh gọn đầu mối, kiên quyết cắt giảm số lượng, sắp xếp lại phòng, chi cục, trung tâm, ban quản lý dự án và đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ngành.

Đặc biệt, phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc “Một việc, một đầu mối xuyên suốt”, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo. Song song với đó, cần đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu xây dựng Đề án thí điểm thi tuyển một số chức danh công chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của UBND TP, hoàn thành Đề án trước 30/9 và triển khai trước 31/12.

Đồng thời, sẽ thực hiện thí điểm các mô hình mới về tổ chức, kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp với đặc điểm, tình hình của thành phố; thực hiện nghiêm các quy định về số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa.

Đối với các tổ chức sự nghiệp công, phải sắp xếp lại một cáh hiệu quả theo đúng tinh thần của Nghị quyết T.Ư. Theo đó, trên cơ sở các quy định của pháp luật về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập, cần thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập của từng ngành, lĩnh vực.

Thành phố yêu cầu phải xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố đến cơ sở có thái độ giao tiếp, ứng xử chuẩn mực; có năng lực và tính chuyên nghiệp cao trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao trên tinh thần “lấy sự hài lòng của người dân và sự phát triển của doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc. 

Anh Thư