Hà Nội: Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo

12/03/2017 18:58

Hà Nội yêu cầu kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch đối với những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ; có vi phạm.

hà nội: rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo

Ảnh minh hoạ

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020.

Cụ thể, về quy trình thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo, Thành uỷ Hà Nội yêu cầu với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và đã được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt trước ngày 20/12/2016 thì không phải tiến hành làm lại quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch. Đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa tiến hành hoặc đã thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch nhưng chưa được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt thì phải tiến hành làm lại quy trình (hoặc bổ sung quy trình) bảo đảm 4 bước.

Ban Thường vụ Thành uỷ nhấn mạnh, việc thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của ban thường vụ cấp ủy và tập thể lãnh đạo các đơn vị; giữ vững và phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan; đề cao tính tiền phong, gương mẫu, vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu trong chỉ đạo và thực hiện rà soát, nhận xét, đánh giá đội ngũ cán bộ bảo đảm đúng quy trình, quy định.

Đặc biệt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bè phái, cục bộ, mất đoàn kết, lợi dụng việc rà soát để trù dập, đưa ra khỏi quy hoạch những người tốt, có năng lực, trình độ, thẳng thắn, đấu tranh vói tiêu cực, sai phạm; bổ sung vào quy hoạch những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện.

Thường vụ Thành uỷ cũng lưu ý việc quan tâm bổ sung cán bộ trẻ, cán bộ nữ để đảm bảo cơ cấu trong quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy; bổ sung nguồn quy hoạch cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý còn chưa đảm bảo hệ số. Tuy nhiên không vì cơ cấu, hệ số mà xem nhẹ tiêu chuẩn, chất lượng cán bộ đưa vào quy hoạch.

Theo yêu cầu, cán bộ bổ sung vào quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 (cấp huyện và tương đương), ít nhất sinh từ tháng 12/1962 đối với nam, nữ sinh từ tháng 12/1967 trở lại đây để có thể tái cử trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với các chức danh bổ nhiệm ở các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, cán bộ được đưa vào quy hoạch ít nhất phải đủ tuổi công tác trọn một nhiệm kỳ (5 năm) trở lên, thời gian tính từ thời điểm tháng 3/2017.

Đối với các trường hợp còn đủ tuổi công tác trên một nhiệm kỳ, là cán bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khi đã chuyển công tác đến cơ quan khác (trong Đảng bộ thành phố) vẫn có thể được xem xét giữ quy hoạch tại đơn vị cũ để thực hiện "quy hoạch mở" và "động", bảo đảm sự chủ động, linh hoạt trong công tác cán bộ khi có yêu cầu về điều động, bố trí nhân sự giữa các cơ quan, địa phương, đơn vị trong thành phố (bố trí trên xuống, dưới lên, từ đơn vị này sang đơn vị khác nhằm tăng cường cán bộ cho những nơi cần thiết phải bổ sung).

Hà Nội cũng nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch đối với những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ; vi phạm khuyết điểm, phải xử lý kỷ luật (về Đảng hoặc chính quyền); cán bộ có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”....

Các đơn vị phải hoàn thành và gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý trong tháng 3/2017.

H.Vũ