Những xe tải trọng lớn có dấu hiệu chở quá tải hoạt động liên tục có những logo dễ nhận diện như Hồng Lạc, Minh Thanh, B M, Thành Phương... cùng nhiều xe không có logo khác.
Những xe tải trọng lớn có dấu hiệu chở quá tải hoạt động liên tục có những logo dễ nhận diện như Hồng Lạc, Minh Thanh, B M, Thành Phương... cùng nhiều xe không có logo khác.
Quốc Phương