Hải Dương: Quy định xem xét miễn nhiệm cán bộ bị cảnh cáo không từ chức

Quốc Phương
29/03/2023 06:00

Cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút sẽ bị kiên quyết, kịp thời xem xét cho từ chức.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa ban hành Quy định về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật. Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 23/3.

Theo đó, kiên quyết, kịp thời xem xét cho từ chức đối với cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định.

Hải Dương: Quy định xem xét miễn nhiệm cán bộ bị cảnh cáo không từ chức 1

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng

Về nguyên tắc, việc bố trí cán bộ sau khi từ chức, miễn nhiệm thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và theo định hướng cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin nghỉ công tác thì cấp có thẩm quyền xem xét theo nguyện vọng.

Trường hợp cán bộ có nguyện vọng tiếp tục công tác thì cấp có thẩm quyền xem xét bố trí phù hợp với năng lực, chuyên môn nghiệp vụ.

Thẩm quyền do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

Cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có cán bộ bị kỷ luật đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc bố trí công tác đối với cán bộ.

Quy định này cũng nêu rõ quy trình thực hiện trong các trường hợp cụ thể đối với cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin nghỉ công tác, cán bộ có nguyện vọng tiếp tục công tác mà còn dưới 5 năm công tác và cán bộ còn từ 5 năm công tác trở lên.

Cụ thể, đối với cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin nghỉ công tác, cán bộ làm đơn gửi ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nơi công tác. Các đơn vị nhận được đơn của cán bộ thì họp cho ý kiến và gửi văn bản báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định; các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục theo quy định.

Đối với cán bộ có nguyện vọng tiếp tục công tác mà còn dưới 5 năm công tác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét từng trường hợp cụ thể theo hướng bố trí làm công tác chuyên môn (không làm công tác lãnh đạo, quản lý), được giữ nguyên ngạch công chức đã được bổ nhiệm.

Trường hợp cán bộ còn từ 5 năm công tác trở lên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, bố trí công tác theo quy trình. Cán bộ sau khi bị kỷ luật tự nguyện xin từ chức thì căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét từng trường hợp cụ thể để bố trí công tác theo hướng giảm một cấp so với chức vụ khi bị kỷ luật.

Sau 24 tháng công tác ở vị trí mới, nếu khắc phục tốt những sai phạm, khuyết điểm, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện thì được xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lại chức danh đã đảm nhiệm hoặc tương đương.

Quốc Phương