Khánh Hòa: Hàng loạt công chức thiếu tiêu chuẩn được bổ nhiệm làm lãnh đạo

23/01/2019 09:47

Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện UBND tỉnh Khánh Hoà bổ nhiệm nhiều công chức làm lãnh đạo, quản lý khi chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Ảnh minh hoạ

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký họp đồng lao tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Khánh Hòa, trong giai đoạn từ 1/1/2016-30/6/2018.

Kết quả “tuyển thẳng” với 9 công chức bị huỷ bỏ

Cụ thể, về quản lý biên chế công chức, UBND tỉnh giao 33 biên chế sự nghiệp (viên chức) làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố; năm 2018, 1 cơ quan sử dụng vượt quá 1 chỉ tiêu lao động hợp đồng so với chỉ tiêu được UBND tỉnh giao; 3 cơ quan, tổ chức còn sử dụng 6 hợp đồng lao động để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước; việc tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 của UBND tỉnh không đạt tỷ lệ theo kế hoạch.

Về trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, thanh tra Bộ Nội vụ kiểm tra 37 hồ sơ phát hiện 1 công chức tại thời điểm thanh tra chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.

Trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh đã ban hành quyết định tuyển dụng vào công chức không qua thi đối với 9 trường hợp theo Đề án thí điểm tuyển chọn cán bộ, công chức không qua thi tuyển đối với người có bằng tiến sĩ, thạc sĩ loại khá, đại học loại giỏi vào công tác tại các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh. Tuy nhiên, ngày 14/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định hủy bỏ kết quả tuyển chọn công chức không qua thi đối với 9 trường hợp nêu trên, đồng thời Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành quyết định thu hồi quyết định tuyển dụng công chức của 8/9 trường hp (1 trường họp đã nghỉ việc từ ngày 1/7/2017).

Về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cơ bản theo quy định, nhưng quá trình thực hiện vẫn còn hạn chế, tồn tại.

Cụ thể, tại thời điểm thanh tra còn 3 công chức thiếu lý luận chính trị, 9 công chức thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, 5 công chức thiếu chứng chỉ tin học, 28 công chức thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, 4 công chức thiếu chứng chỉ nghiệp vụ chuyên ngành; 12 công chức được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo nhưng giữ ngạch công chức thấp hơn so với tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý; 2 công chức chưa đủ thời gian công tác trong ngành. Ngoài ra, một số công chức còn thiếu chứng chỉ nghiệp vụ lãnh đạo cấp sở, phòng theo quy định của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, một số trình tự bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm như văn bản đề nghị về chủ trương, phê duyệt chủ trương, tờ trình bổ nhiệm, nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng trực tiếp.

Ngoài ra, thời điểm thực hiện quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với một số công chức còn chậm so với quy định; 1 công chức đã hết thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng đơn vị chưa làm quy trình bổ nhiệm lại.

Sử dụng 436 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn

Về tiêu chuẩn ngạch, tại thời điểm thanh tra còn 17 công chức thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước; 50 công chức thiếu chứng chỉ ngoại ngữ; 14 công chức thiếu chứng chỉ tin học; 12 công chức thiếu chứng chỉ nghiệp vụ chuyên ngành; 2 công chức lãnh đạo, quản lý giữ ngạch chưa phù hợp với vị trí việc làm.

Đặc biệt, tại thời điểm thanh tra, các cơ quan, tổ chức thuộc UBND tỉnh còn sử dụng 436 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là không đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị tỉnh Khánh Hoà chấm dứt việc giao, sử dụng biên chế sự nghiệp (viên chức) và lao động hợp đồng để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước; tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế, đảm bảo tỷ lệ theo quy định; điều chuyển số viên chức đang công tác tại các cơ quan, t chức hành chính sang các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định.

Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức tiến hành rà soát điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay; không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chức danh; thu hồi quyết định đối với những trường hợp được tuyển dụng không đúng quy định.

Sau khi có kết quả tuyển dụng công chức năm 2018, đề nghị tỉnh chấm dứt việc sử dụng 436 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính; không thực hiện việc ký và sử dụng lao động họp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại như đã nêu trên đế xử lý theo quy định.

Anh Thư