Hàng loạt lãnh đạo sở tại Khánh Hòa bị kỷ luật

19/08/2020 20:42

Ngày 19/8, Tỉnh ủy Khánh Hòa có thông báo về việc xem xét thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có vi phạm.

Hàng loạt lãnh đạo sở tại Khánh Hòa bị kỷ luật 1
Ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa

Theo đó, Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Văn Dẽ - Tỉnh ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng.

Với cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng (từ năm 2011 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Lê Văn Dẽ đã vi phạm Quyết định 1396 ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung của TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2025; vi phạm Luật Xây dựng 2014; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo ông Trần Hòa Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Với cương vị là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 4/2010 đến tháng 4/2012) và với cương vị là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 6/2015 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Trần Hòa Nam đã vi phạm Luật Đầu tư 2005 và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Hàng loạt lãnh đạo sở tại Khánh Hòa bị kỷ luật 2
Ông Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa

Ông Võ Tấn Thái - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo.

Với cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 8/2008 đến tháng 6/2015) và với cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ tháng 6/2015 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Võ Tấn Thái đã vi phạm Luật Đầu tư 2005, Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai 2013 và vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Minh Hải - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Với cương vị là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 4/2013 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Trần Minh Hải đã vi phạm Luật Đất đai năm 2013; Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Hàng loạt lãnh đạo sở tại Khánh Hòa bị kỷ luật 3
Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

UBKT tỉnh ủy Khánh Hòa cũng ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Nhựt - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Với cương vị là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 7/2015 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Nguyễn Văn Nhựt đã vi phạm Luật Đấu thầu 2013, Luật Xây dựng 2014, vi phạm Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Ông Trần Sỹ Quân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo.

Với cương vị là Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh (từ năm 2013 đến năm 2017), ông Trần Sỹ Quân đã vi phạm Nghị định số 46 ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 77 ngày 16-6-2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Quốc Nhựt