Thử xem bạn phát âm có đúng từ tiếng Anh quen thuộc này?

20/01/2022 16:55

Theo nghiên cứu, ngôn ngữ Anh có tới 500.000 từ không được đánh vần theo cách chúng được phát âm. Có những từ rất quen thuộc nhưng hầu hết mọi người đều phát âm sai.

Phát âm đúng của từ này là gì?

boo-fay

Phát âm đúng của từ này là gì?

keen-wah

Phát âm đúng của từ này là gì?

Phát âm đúng của từ này là gì?

ah-mund

Phát âm đúng của từ này là gì?

zhon-ruh

Phát âm đúng của từ này là gì?

sore-bay

Phát âm đúng của từ này là gì?

jew-ler-ree

Phát âm đúng của từ này là gì?

koh-koh

Phát âm đúng của từ này là gì?

Phát âm đúng của từ này là gì?

sum-uhn

Phan Hằng (Theo Brightside)