Hiệu quả từ "nắm" trách nhiệm người đứng đầu

03/07/2014 06:34

6 tháng đầu năm, ngành GTVT đã đạt được kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những chuyển biến trong chỉ đạo, điều hành thông qua việc "nắm" trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan...