Kỳ họp bất thường lần này sẽ xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng và cấp bách như về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chính sách đặc thù cho phòng, chống dịch COVID-19 quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội; vấn đề tài chính, ngân sách nhà nước và công tác nhân sự.
Kỳ họp bất thường lần này sẽ xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng và cấp bách như về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chính sách đặc thù cho phòng, chống dịch COVID-19 quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội; vấn đề tài chính, ngân sách nhà nước và công tác nhân sự.
Yến Chi,Phùng Tuệ An