Hỗ trợ dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng bến xe khách

17/04/2015 08:15

Hỗ trợ tối thiểu 20% lãi suất vay các tổ chức tín dụng đối với DA nâng cấp, mở rộng bến xe khách.

hỗ trợ dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng bến xe khách
 

Theo Quyết định phê duyệt cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, căn cứ nguồn lực của từng địa phương, cho phép hỗ trợ tối thiểu 20% lãi suất vay các tổ chức tín dụng đối với dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng bến xe khách theo hình thức xã hội hóa.

Tại các huyện nghèo theo quy định của Chính phủ, trường hợp không kêu gọi được xã hội hóa xây dựng bến xe khách, UBND các tỉnh, thành phố bố trí kinh phí đầu tư xây dựng các hạng mục công trình cơ bản bắt buộc của bến xe khách; đồng thời được miễn tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích bến xe khách. Đối với các bến xe khách không thuộc đối tượng quy định kể trên thì được miễn tiền thuê đất cho phần diện tích của các hạng mục công trình dịch vụ bắt buộc.

Theo quyết định của Thủ tướng, một trong bốn điều kiện để được hưởng cơ chế, chính sách là nhà đầu tư tham gia đầu tư bến xe khách theo hình thức xã hội hóa phải đảm bảo: Vốn đầu tư xã hội hóa tối thiểu 70% tổng số vốn đầu tư xây dựng bến xe khách (không bao gồm kinh phí GPMB); tối thiểu 15% vốn đầu tư thuộc sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án và có kế hoạch bố trí đủ số vốn đầu tư còn lại. 

Bình Minh