Hỗ trợ học nghề cho người thất nghiệp

05/05/2014 19:18

Bộ Lao động, Thương binh-Xã hội vừa có công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đề nghị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện hỗ trợ học nghề đối với người lao động...

Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội vừa có công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đề nghị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

hỗ trợ học nghề cho người thất nghiệp

Theo đó, người tham gia các khóa học nghề đến 3 tháng được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học; các khóa học nghề trên 3 tháng hỗ trợ tối đa 600.000 đồng/người/tháng. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tham gia học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ thì phải tự chi trả phần vượt quá. Kinh phí học nghề chỉ thực hiện một lần và thông qua cơ sở dạy nghề, không hỗ trợ bằng tiền trực tiếp cho người lao động.

V.A