Hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2014

03/10/2014 15:13

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 2,0855 tỷ đồng cho các Bộ, cơ quan Trung ương để hỗ trợ xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2014.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 2,0855 tỷ đồng cho các Bộ, cơ quan Trung ương để hỗ trợ xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2014.

hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014


Nguồn kinh phí trên được trích từ nguồn kinh phí xây dựng Luật, Pháp lệnh bố trí trong dự toán chi quản lý hành chính thuộc ngân sách Trung ương năm 2014. Việc quản lý, sử dụng khoản kinh phí được phân bổ thực hiện theo quy định hiện hành.


Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 7 Bộ, cơ quan Trung ương được bổ sung kinh phí gồm: Bộ Tư pháp; Bộ NN&PTNT; Bộ Ngoại giao; Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ; Kiểm toán Nhà nước; Văn phòng Quốc hội.


Các đơn vị trên được bổ sung kinh phí để xây dựng một số Luật như: Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam; Luật Hộ tịch (sửa đổi) cho ý kiến, thông qua theo quy trình hai kỳ họp của năm; Luật Kiểm toán Nhà nước; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Tổ chức chính quyền địa phương....

Minh Tiến