1. Chùa Kodaiji / Kyoto

Đây là ngôi chùa nổi tiếng ngắm lá đỏ vào mùa thu, nhưng vào mùa xuân nơi nào cũng rất đẹp.
1. Chùa Kodaiji / Kyoto Đây là ngôi chùa nổi tiếng ngắm lá đỏ vào mùa thu, nhưng vào mùa xuân nơi nào cũng rất đẹp.
Phan Hằng (Theo Tổng hợp)