Hoàn thiện Đề án về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không

02/12/2017 09:20

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án ...

hoàn thiện Đề án về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không

Hành khách đi máy bay của Vietnam Airlines

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về việc bảo đảm tuyệt đối an ninh và an toàn hàng không (Đề án). Trong đó, cần lưu ý, làm rõ nội dung sau: Công tác phổ biến pháp luật về bảo đảm an ninh và an toàn hàng không đã bao gồm công tác giáo dục pháp luật; công tác bảo đảm an ninh hàng không gắn với bảo đảm an toàn hàng không và công tác bảo đảm an toàn hàng không góp phần bảo đảm an ninh hàng không.

Trên cơ sở tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Đề án như trên, giao Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt Đề án theo quy định và chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, UBND các địa phương có cảng hàng không, sân bay và công trình hàng không tổ chức, thực hiện Đề án theo đúng quy định pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế. 

L.C