Học tập, quán triệt Nghị quyết XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

30/06/2021 14:08

Hơn 6.000 đảng viên tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương theo hình thức trực tuyến.

Học tập, quán triệt Nghị quyết XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương 1

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt đề nghị các đảng bộ, đảng viên học tập, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, chương trình hành động, triển khai thực hiện nghiêm túc, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra. Ảnh: TTXVN

Hoàn thành mục tiêu Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh toàn diện

Sáng nay (30/6), Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị được triển khai đồng thời tại điểm cầu chính với 180 đại biểu và 252 điểm cầu khác với hơn 6.000 cán bộ, đảng viên tham dự.

Riêng tại Đảng bộ Bộ GTVT, có 61 điểm cầu với sự tham dự học tập của hơn 700 cán bộ, đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt cho biết, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm thực hiện triển khai đúng yêu cầu đề ra về thời gian, nội dung.

“Với sự quyết liệt, quyết tâm của toàn Đảng bộ Khối và học tập, thực hiện nghiêm túc của các đảng viên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết sẽ đạt hiệu quả, mục tiêu đề ra”, Bí thư Đảng ủy Khối Huỳnh Tấn Việt nói, đồng thời yêu cầu các đảng bộ tiếp tục triển khai các nội dung hội nghị đến các đảng viên chưa được quán triệt, học tập. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, giúp thực hiện thắng lợi Nghị quyết các cấp và mục tiêu xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Nghị quyết cũng nêu ra các chỉ tiêu cụ thể, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 bao gồm: Đột phá về tổ chức Đảng; về công tác cán bộ và quản lý đảng viên; về công tác phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Bí thư Đảng ủy Khối Lại Xuân Lâm quán triệt, triển khai các nội dung: Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cụ thể, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra phương hướng: Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh.

Tập trung công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đổi mới công tác tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; thực hiện đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương gắn với phát huy dân chủ và đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận, tăng cường công tác dân vận, kết hợp với thực thi quy định về đạo đức công vụ. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương.

Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, trên cơ sở kế thừa và phát triển, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng ủy Bộ GTVT đã tổ chức 61 điểm cầu với hơn 700 đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập Hội nghị

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phó Bí thư Đảng ủy Lại Xuân Lâm cũng cho biết, Đảng ủy Khối đã ban hành Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù hợp với điều kiện, đặc thù của Đảng bộ Khối.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình hành động là: Toàn Đảng bộ quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, với chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của các cơ quan Trung ương.

Hội nghị cũng nghe PGS. TS Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Theo đó, quán triệt rõ những nội dung mà Tổng Bí thư nêu trong bài viết, từ góc nhìn thực tiễn của Việt Nam, tập trung vào trả lời các câu hỏi: “Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?”.

Từ đó, một lần nữa khẳng định sự lựa chọn đúng đắn con đường phát triển của cách mạng Việt Nam; cổ vũ, động viên ý chí, tinh thần, khát vọng để xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Kỳ Nam