Trong những ngày Tết, việc thi công vẫn được nhà thầu duy trì từ sáng sớm đến tối khuya. Trong ảnh: Nhà thầu gói XL02 thi công cấp phối đá dăm ngày 29 Tết.
Trong những ngày Tết, việc thi công vẫn được nhà thầu duy trì từ sáng sớm đến tối khuya. Trong ảnh: Nhà thầu gói XL02 thi công cấp phối đá dăm ngày 29 Tết.
Nam Khánh