Tại gói thầu XL02, bên cạnh các hạng mục đào nền đường, đào dỡ tải, đắp đất K98; Cấp phối đá dăm loại 1, cấp phối đá dăm gia cố xi măng, phân đoạn Km355+400 - Km357+100 sẽ được thảm bê tông nhựa rỗng. “Với gói thầu XL3, công tác đào nền đường, đắp đất K95, đắp đất K98 và thi công các cầu: Minh Tiến, cầu vượt nút giao Nghi Sơn - Bãi Trành và cầu Yên Mỹ.
Tại gói thầu XL02, bên cạnh các hạng mục đào nền đường, đào dỡ tải, đắp đất K98; Cấp phối đá dăm loại 1, cấp phối đá dăm gia cố xi măng, phân đoạn Km355+400 - Km357+100 sẽ được thảm bê tông nhựa rỗng. “Với gói thầu XL3, công tác đào nền đường, đắp đất K95, đắp đất K98 và thi công các cầu: Minh Tiến, cầu vượt nút giao Nghi Sơn - Bãi Trành và cầu Yên Mỹ.
Nam Khánh