Hội nghị Trung ương 10 thực hiện công tác nhân sự

06/01/2015 07:11

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể CT-XH là chủ trương mới, đúng đắn, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói. 

hội nghị trung ương 10 thực hiện công tác nhân sự
Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) thảo luận, cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng. Ảnh: VGP

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, diễn ra từ ngày 5-12/1, sẽ tập trung thảo luận, thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến; cho ý kiến về một số báo cáo, đề án để Bộ Chính trị tiếp thu, chỉ đạo hoàn thiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và một số vấn đề quan trọng khác.Phát biểu khai mạc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu vấn đề để Trung ương nghiên cứu, thảo luận.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương nghiên cứu kỹ Báo cáo kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cho ý kiến nhận xét, đánh giá về những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo năm 2014 và góp ý về các nhiệm vụ trọng tâm cần lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2015.Việc lấy phiếu tín nhiệm của Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội là một chủ trương mới, đúng đắn mà Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng đã đề ra, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm và đồng tình, ủng hộ. 

Quốc hội khoá XIII đã 2 lần tổ chức thành công việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Các Tỉnh ủy, Thành ủy, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương cũng đã và đang tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm. Theo báo cáo sơ bộ, kết quả cơ bản là tốt, tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhân dân hoan nghênh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khoá XI), tại Hội nghị lần này, Bộ Chính trị tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm thăm dò tín nhiệm, qua đó giúp các đồng chí được lấy phiếu tự nhìn nhận lại mình, để điều chỉnh, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ về các mặt và tinh thần trách nhiệm trong công tác, đồng thời giúp Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Việc tiếp tục xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, đối với việc rà soát, bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Chính trị đề nghị tại Hội nghị này, các đồng chí Ủy viên Trung ương tiếp tục giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư như đã nêu trong Tờ trình của Bộ Chính trị. Trên cơ sở kết quả giới thiệu và xin ý kiến Trung ương lần này, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo làm các bước tiếp theo để xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, việc chuẩn bị các Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng đã được khẩn trương, nghiêm túc tiến hành từ sau Hội nghị Trung ương 8 (tháng 10/2013), nhất là từ sau khi Hội nghị Trung ương 9 (tháng 5/2014) thông qua các đề cương chi tiết. Bộ Chính trị đã chỉ đạo các Tiểu ban xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Báo cáo kinh tế-xã hội và dự thảo Báo cáo việc thi hành Điều lệ Đảng.

Về "Báo cáo tổng kết 30 năm đổi mới (1986-2016)", Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 66 về tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016), trọng tâm là 10 năm gần đây (2006-2016) và đã lập Ban Chỉ đạo Tổng kết do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng Ban. 

Kết quả tổng kết đã được tổng hợp, nghiên cứu, chắt lọc, xây dựng thành dự thảo Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới. Bộ Chính trị đã xem xét, chỉ đạo hoàn thiện trình Trung ương cho ý kiến tại Hội nghị lần này.

Hai đề án khác được trình Trung ương cho ý kiến tại Hội nghị này là: "Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức" và "Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí".

Theo Nguyễn Hoàng - Nhật Bắc (Chinhphu.vn)